Saturday, October 2, 2010

JURNAL PENTAKSIRAN SUMATIF

1.0 TAJUK BAGI JURNAL         

JURNAL 1: Teachers’ summative practices and assessment for learning – tensions and synergies
(Wynne Harlen)

JURNAL 2: The use of on-line summative assessment in an undergraduate financial accounting course
(Pru Marriott & Alice Lau)

JURNAL 3: Pembangunan dan Penilaian Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Web – Webquest bagi Mata Pelajaran ICT(Development and Evaluation of Webquest for Information and Communication Technology Subject)

(Norazah Mohd. Nordin dan Ngau Chai Hong)
JURNAL PERTAMA

            Menurut Wynne Harlen (2005), kajian ini adalah bertujuan untuk melihat kesan daripada penilaian sumatif, ujian terutama berisiko tinggi dan pemeriksaan, pada motivasi pelajar untuk belajar dan pada guru dan kurikulum, mendedahkan beberapa serius kesan merugikan. Cadangan untuk perubahan yang akan mengurangkan kesan negatif termasuk penggunaan penilaian sumatif guru.

            Wynne Harlen (2005), membuat analisis melalui 2 pendapat iaitu:
 (i)- Penemuan utama dari tinjauan sistematik kajian tentang kesan ujian berisiko tinggi pada aspek motivasi pelajar untuk belajar (Harlen & Deakin Crick, 2002) dan
(ii)- Penemuan utama daripada dua tinjauan sistematik guru penilaian yang digunakan untuk tujuan sumatif (Harlen, 2004a, 2004b). Bukti kebolehpercayaan dan kesahihan penilaian oleh guru digunakan untuk tujuan sumatif
            Wynne Harlen (2005), mendapati bahawa penggunaan penilaian adalah untuk membantu pembelajaran bererti para pelajar, orang-orang yang masih belajar, mempunyai maklumat mengenai di mana mereka berada dalam pembelajaran mereka, apa langkah-langkah mereka perlu diambil dan bagaimana ingin membawa mereka. Maklumat ini boleh didapati dari penilaian diri sendiri dan dari maklum balas - dari guru atau dari rakan-rakan. Penilaian diri sendiri dan penilaian rakan-rakan bergantung pada pelajar mengetahui tujuan pekerjaan mereka dan kualiti kriteria yang digunakan dalam penilalain itu.


            Secara kesimpulannya, Wynne Harlen (2005) menyatakan tentang apakah penilaian sumatif guru dan penilaian untuk belajar perlu dianggap sebagai berbeza antara satu sama lain atau bagaimana mereka dapat harmoni? Nampaknya ada nilai dalam mempertahankan perbezaan antara tujuan formatif dan sumatif penilaian sementara mencari sinergi dalam rangka proses penilaian 


KRITIKAN ANALISIS KAJIAN


Berdasarkan kepada penjelasan mengenai jurnal pertama di atas didapati bahawa penyelidik iaitu . Wynne Harlen (2005), membuat kajian ini dengan melakukan kajian terhadap kajian lepas atau kajian literatur berkenaan topik yang beliau ingin kaji. Di mana beliau mendapatkan isu-isu yang berkaitan dengan topik mereka dan dimasukkan ke dalam topik isu dalam kajian ini.
            Manakala bagi aspek metodologi Wynne Harlen (2005), tidak menerangkan dengan terperinci mengenai metodologi yang digunakan dalam kajian ini.
            Bagi kesimpulan kajian ini, Wynne Harlen (2005) membuat kesimpulan secara terus hasil daripada pemerhatian mereka.
             Implikasi kajian kepada orang ramai. Penyelidikan ini telah memberikan maklumat yang berguna yang berkaitan dengan penilaian digunakan dalam kajian. Kesan penilaian sumatif terhadap motivasi pelajar untuk belajar dapat secara langsung atau tidak langsung. Kesan langsung melalui ujian dan pengaruh skor rendah pada harga diri dan persepsi diri mereka sebagai pelajar, sebuah kesan tidak langsung melalui kesan pada guru dan kurikulum
            Cadangan untuk perubahan yang akan mengurangkan kesan negatif termasuk membuat
besar penggunaan penilaian sumatif guru. Namun, hal ini menimbulkan isu lain, tentang
kebolehpercayaan dan kesahihan penilaian guru. Penelitian tentang cara meningkatkan kebolehpercayaan penilaian sumatif guru menyarankan tindakan yang sama akan menyokong penggunaan yang lebih berkesan penilaian untuk membantu belajar.


JURNAL KEDUA

            Menurut Pru Marriott & Alice Lau (2008), tujuan kajian ini adalah untuk dari penelitian kualitatif di mana siri online penilaian sumatif diperkenalkan ke dalam program perakaunan yang pertama tahun kewangan. Maklum balas dari siswa diperolehi daripada tinjauan penilaian dan wawancara kumpulan terfokus menunjukkan penilaian yang memainkan peranan penting dalam mengajar / proses belajar. Ertinya, pelajar dianggap kesan yang menguntungkan pada motivasi belajar, dan penglibatan.

            Menurut Pru Marriott & Alice Lau (2008), Dari hasil analisis pelajar, ada bukti prima facie bahawa prestasi pelajar pada kursus perakaunan kewangan telah membaik setelah menukar kaedah penilaian. Hal ini telah diantisipasi bahawa pelajar akan mendapatkan manfaat dari perubahan inovatif dalam penilaian amalan yang diperkenalkan pada kursus. Untuk melakukan percubaan, di mana satu kumpulan boleh mendapatkan keuntungan dari yang lain.

            Menurut Pru Marriott & Alice Lau (2008), membuat kesimpulan bahawa, penggunaan penilaian dibantu komputer dalam kursus perakaunan pengantar kewangan. Keputusan kajian menunjukkan penilaian yang boleh memainkan peranan penting dalam mengajar / proses belajar dan dengan demikian menyokong pekerjaan dari Snyder (1971), Miller dan Parlett (1974), Boud (1988), Race (1995), dan Brown et al. (1997).

KRITIKAN ANALISIS KAJIAN


Berdasarkan kepada penjelasan mengenai jurnal kedua di atas didapati bahawa penyelidik iaitu . Pru Marriott & Alice Lau (2008), membuat kajian ini dengan melakukan kajian terhadap kajian lepas atau kajian literatur berkenaan topik yang mereka ingin kaji. Di mana mereka mendapatkan isu-isu yang berkaitan dengan topik mereka dan dimasukkan ke dalam topik isu dalam kajian ini.
            Manakala bagi aspek metodologi Pru Marriott & Alice Lau (2008), menerangkan dengan terperinci mengenai metodologi yang digunakan dalam kajian ini.
            Bagi kesimpulan kajian ini, Pru Marriott & Alice Lau (2008), membuat kesimpulan secara terus hasil daripada pemerhatian mereka
            Implikasi kajian kepada orang ramai iaitu guru dan pelajar. Penyelidikan ini telah memberikan maklumat yang berguna yang berkaitan dengan penilaian digunakan dalam kajian. Kesan penilaian sumatif terhadap motivasi pelajar untuk belajar dapat secara langsung atau tidak langsung dalam subjek perakaunan.


JURNAL KETIGA

            Menurut Norazah Mohd. Nordin dan Ngau Chai Hong (2009), tujuan kajian ini adalah untuk membangunkan suatu bahan pengajaran berasaskan web, WebQuest bagi mata pelajaran ICT Tingkatan Empat serta menilai persepsi pelajar terhadap bahan pengajaran yang dibangunkan dari aspek antara muka, isi kandungan struktur pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan WebQuest.
            Para penyelidik iaitu Norazah Mohd. Nordin dan Ngau Chai Hong (2009), menjelaskan metodologi pembangunan yang digunakana berdasarkan bahan pengajaran melibatkan fasa analisis, reka bentuk, pembangunan, implementasi dan penilaian. Instrumen yang berbentuk soal selidik digunakan bagi menilai aspek antara muka, isi kandungan struktur pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan WebQuest yang telah dibangunkan.
            Dapatan kajian menunjukkan persembahan keseluruhan WebQuest yang bertajuk Computer. Secara amnya, reka bentuk antara muka pengguna (skrin paparan) yang konsisten memudahkan pengguna menggunakan sistem P&P Berasaskan Web – WebQuest ini. Di samping itu, masalah teknikal dalam penggunaan sistem ini adalah pada tahap minimum.
            Norazah Mohd. Nordin dan Ngau Chai Hong (2009), membuat kesimpulan di mana para guru, khususnya yang mengajar mata pelajaran ICT perlu mempersiapkan diri untuk mengikut perubahan arus ICT yang dinamik. Mereka perlu sentiasa bersikap inovatif dan kreatif dalam mempelbagaikan kaedah pengajaran untuk mempertingkatkan kemahiran profesionalisme perguruan mereka.

KRITIKAN ANALISIS KAJIAN

Berdasarkan kepada penjelasan mengenai jurnal ketiga di atas didapati bahawa penyelidik iaitu . Norazah Mohd. Nordin dan Ngau Chai Hong (2009), membuat kajian ini dengan melakukan kajian terhadap kajian lepas atau kajian literatur berkenaan topik yang mereka ingin kaji. Di mana mereka mendapatkan isu-isu yang berkaitan dengan topik mereka dan dimasukkan ke dalam topik isu dalam kajian ini.
            Manakala bagi aspek metodologi Norazah Mohd. Nordin dan Ngau Chai Hong (2009), menerangkan  mengenai metodologi yang digunakan dalam kajian mereka. Kajian ini dijalankan dalam dua fasa, iaitu Fasa Pembangunan Sistem P&P berasaskan Web WebQuest dan Fasa Penilaian Webquest yang telah dibangunkan.
            Bagi kesimpulan kajian ini, Norazah Mohd. Nordin dan Ngau Chai Hong (2009), membuat kesimpulan secara terus hasil daripada pemerhatian mereka
            Secara amnya, untuk menjayakan penggunaan ICT dalam bidang pendidikan, semua pihak yang terlibat secara langsung seperti Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pendidikan, Pentadbir Sekolah dan Guru, mahupun yang terlibat secara tidak langsung seperti pihak ibu bapa haruslah bekerjasama dan berusaha dengan gigih untuk mengatasi halangan-halangan yang timbul dalam usaha-usaha untuk menjayakan penggunaan ICT dalam bidang pendidikan.

No comments:

Post a Comment